Regulamin Konferencji DesignWays Conf organizowanej przez Krakowską Inicjatywę Designerską

I Definicje

1.1 Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa zasady uczestnictwa w wydarzeniu pod nazwą DesignWays Conf, która odbędzie się w dniach 03-04.11.2018r. w Krakowskim Parku Technologicznym, ul Podole 60, 30-394 Kraków ("Konferencja"), w tym zasady rejestracji uczestników i zawierania umów o uczestnictwo na odległość poprzez serwis internetowy Konferencji dostępny na https://designways.io/  (dalej: "Serwis Internetowy Konferencji") oraz zasady dokonywania opłaty za uczestnictwo.

1.2.Organizatorem Konferencji DesignWays Conf jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, w ramach StartUp-u Krakowska Inicjatywa Designerska prowadzonego przez Tomasza Bartłomieja Osowskiego. , (dalej: "Organizator"). adres internetowy – https://designways.io e-mail – hello@designways.io telefon +48660113362 adres korespondencyjny – ul. Świętokrzyska 14/L2/5, 30-015  Kraków,
1.3.Uczestnikiem Konferencji jest osoba fizyczna lub prawna, w odniesieniu do której został wypełniony Formularz zgłoszeniowy lub która samodzielnie zgłosiła swoje uczestnictwo w Konferencji na zasadach określonych w Regulaminie poprzez dokonanie Zgłoszenia na zasadach określonych poniżej.
1.4.Formularz zgłoszeniowy oznacza formularz dostępny na stronie internetowej https://designways.io/ za pomocą którego następuje Rejestracja. Rejestracja zostaje przyjęta po wypełnieniu formularza umieszczonego na stronie i uiszczeniu opłaty wstępu za konkretną liczbę dni uczestnictwa.

1.5.Rejestracja zgłoszenie Uczestnika do udziału w Konferencji, poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego.

1.7.Zamawiający osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji i Zgłoszenia.

1.8.Cennik oznacza obowiązujący cennik uczestnictwa w Konferencji, dostępny na stronie internetowej https://designways.io/.

1.10.Poprzez Umowę rozumie się̨ umowę̨ zawartą pomiędzy Uczestnikiem lub Zamawiającym a Organizatorem, w której Organizator zobowiązuje się̨ do zorganizowania Konferencji, zapewnienia Uczestnikowi udziału w prelekcjach i wydarzeniach towarzyszących Konferencji, poczęstunku w trakcie przerw kawowych oraz materiałów konferencyjnych a Uczestnik zobowiązuje się do: dokonania opłaty za udział w Konferencji (dalej: "Opłata za Bilet") wg cennika dostępnego na stronie https://designways.io/.

I.A. Wymogi techniczne
1.W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze strony organizatora i dokonania rejestracji za jej pośrednictwem urządzenie końcowe Uczestnika/ Zamawiającego powinno spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

     a) posiadać aktywne łącze internetowe,

     b) posiadać zainstalowaną  najnowszą wersję przeglądarki internetowej, z włączoną obsługą plików cookies oraz JavaScript. (zaleca się korzystanie z przeglądarek  .           internetowych: Firefox, Chrome, Opera  )

     c) Zamawiający / Uczestnik musi posiadać  aktywny adres poczty elektronicznej

II Zawarcie Umowy. Zgłoszenie

2.1. Pełna Rejestracja następuje poprzez prawidłowe i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym wypełnienie Formularza zgłoszeniowego akceptację postanowień niniejszego Regulaminu., i uiszczenie opłaty zgodnie ze stawkami określonymi w Cenniku.

2.2. Rejestracji należy dokonać najpóźniej na 3 (trzech) Dni Roboczych przed datą rozpoczęcia planowanej Konferencji. Rejestracja wymaga podania danych osobowych Uczestnika, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz danych Zamawiającego, tj. imienia, nazwiska i adresu e-mail Zamawiającego jeśli są inne niż Uczestnika.

W celu wystawienia faktury zamawiający powinien podać również następujące dane

  1. Imię i nazwisko/firmę,
  2. Adres zamieszkania/siedziby,
  3. Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
  4. Numer zamówienia,
  5. Adres korespondencyjny


2.3. Zgłoszenia można dokonać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

2.4 W przypadku, gdy osobą dokonującą Rejestracji nie jest sam Uczestnik, Zamawiający winien być upoważniony do przekazania Organizatorowi danych osobowych Uczestnika. Zamawiający ponosi również pełną odpowiedzialność za prawdziwość przekazanych danych oraz udzielone w imieniu Uczestnika zgody, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wprowadzenia do Formularza zgłoszeniowego nieprawdziwych danych, w tym danych osobowych Uczestnika.

2.6. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego stanowi ofertę zawarcia umowy między Organizatorem a Zamawiającym, na warunkach wynikających z Regulaminu wraz z Cennikiem.

2.7 Organizator - w przypadku pozytywnej weryfikacji Formularza zgłoszeniowego, oraz dostępności wolnych miejsc na Konferencji będącej przedmiotem Rejestracji - przesyła na podane w Formularzu zgłoszeniowym adresy e-mail Uczestnika i Zamawiającego w ciągu jednego dnia roboczego od dnia otrzymania wypełnionego Formularza zgłoszeniowego Potwierdzenie zgłoszenia.

2.8.  Po otrzymaniu Potwierdzenia Zgłoszenia Zmawiający ma 2 d i robocze na dokonanie opłaty za konferencje w wysokości potwierdzonej w potwierdzeniu Zgłoszenia na konto zamawiającego nr…………… wskazane również w potwierdzeniu Zgłoszenia.

Dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia Zgłoszenia oznacza zawarcie przez Zgłaszającego z Organizatorem umowy na udział w  Konferencji  na warunkach wynikających z Regulaminu wraz z Cennikiem oraz Formularza zgłoszeniowego dostępnych na stronie https://designways.io oraz podstronie https://designways.io/regulamin aktualnych na chwilę dokonania rejestracji.

Momentem zawarcia umowy jest moment dokonania wpłaty przez Zgłaszającego .

2.9 Organizator zastrzega, iż z przyczyn niezależnych od Organizatora może nastąpić zmiana prelegentów, planu Konferencji lub daty Konferencji. W taki wypadku uczestnicy będący Konsumentami uprawnieni będą do odstąpienia od umowy o udział w konferencji w terminie 14 dni od doręczenia im informacji o zmianie świadczenia, za zwrotem uiszczonych płatności w pełnej wysokości.

2.10 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji. W takim przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje o tym Uczestnika i Zamawiającego oraz dokona zwrotu pełnej kwoty uiszczonej tytułem ceny udziału w Konferencji.

2.11 Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu środków pieniężnych za niewykorzystany bilet, a także częściowe nie wykorzystanie biletu; w tym za nie uczestnictwo w prelekcjach warsztatowych, nie zjedzenie obiadu, nie uczestnictwo w wykładach, nie odebranie giftpack'a oraz inne powiązane.

III Płatności

3.1. Cena  brutto uczestnictwa jednej osoby w Konferencji określona w Złotych polskich , podawana jest w Cenniku dostępnym na stronie internetowej https://designways.io/. Ilość biletów w danej cenie jest ograniczona i zawsze prezentowana na w/w stronie.

3.2 Zamawiający dokonuje opłaty według stawek określonych w Cenniku po wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego i otrzymaniu potwierdzenia rejestracji . Uiszczenie opłaty jest niezbędne dla prawidłowego zakończenia zakupu udziału w Konferencji.

3.3 Cena zawiera: udział w Konferencji, poczęstunek w trakcie przerw kawowych i materiały konferencyjne. Cena nie zawiera kosztów dojazdu na Konferencję, kosztów zakwaterowania ani innych kosztów poniesionych przez Uczestnika związanych z uczestnictwem w Konferencji - koszty te pokrywa indywidualnie Uczestnik.

3.4 Dokonanie opłaty za Konferencję możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem płatności elektronicznych. Opłaty za udział w Konferencji dokonać można do 2 dni roboczych po po otrzymaniu potwierdzenia Zgłoszenia , przez stronę internetowa, jednak nie później niż do dnia konferencji. Płatności można dokonać przez.

     a. poprzez system płatności http://www.dotpay.pl/

     b. poprzez tradycyjny przelew, PL74114010100000515853001315 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, ul Piękna 68, 00-672 Warszawa, podając w tytule…………. Oraz nr
Zgłoszenia podany w potwierdzeniu Zgłoszenia

IV  Rezygnacja z uczestnictwa

4.1 Uczestnik będący konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny na zasadach przewidzianych w Ustawie o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014.827) składając stosowne oświadczenie i wysyłając je na adres e-mail Organizatora: hello@designways.io w ciągu 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zgłoszenia przez Uczestnika w Konferencji. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony pod adresem URL https://designways.io/rezygnacja Organizator zwróci Opłatę za Bilet w formie określonej przez Uczestnika w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.

4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z uczestnictwa w Konferencji, który uporczywie zakłóca prawidłowy przebieg Konferencji, w szczególności poprzez....................................................., pomimo uprzedniego wezwania, w tym ustnego,  do niezwłocznego zaniechania naruszeń pod rygorem usunięcia z Konferencji . W takim przypadku Organizator nie zwraca opłaty za Konferencję.


V Reklamacja

5.1 Wszelkie reklamacje Uczestników wobec Organizatora powinny być przesłane na następujący adres e-mail Organizatora: hello@designways.io w nie dłuższym niż  terminie 14 dni od dnia zakończenia Konferencji.

5.2 . Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych:   a. imię i nazwisko (nazwę) Zamawiającego; b. adres do korespondencji, adres e-mail i numer telefonu Zamawiającego; c. przedmiot reklamacji; d. datę Konferencji, która podlega reklamacji; e. wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

5.3 Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

5.4 W przypadku uwzględnienia reklamacji Organizator informuje podmiot składający reklamację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w której złożył reklamację.

VI Dane osobowe

6.1

1.    Dane osobowe Uczestnika zarejestrowane podane w Formularzu zgłoszeniowym  są przetwarzane przez Organizatora tj. przez  fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, adres do korespondencji: al. Ks. Poniatowskiego 1 , 03-901 Warszawa Klatka K4, poziom 1,  . jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z organizacją i obsługą Konferencji,  udziału w której dotyczy zgłoszenie oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora , a także na podstawie zgody Uczestnika – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.

2.    Uczestnik  może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora  informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w formie wiadomości SMS i MMS. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora na podstawie zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych .

3.    Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia w celach  wskazanych w pkt. 1 powyżej.

4.    Podanie danych osobowych przez Uczestnika Organizatorowi jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowej realizacji świadczeń przez Organizatora na rzecz Uczestnika Konferencji. Brak podania danych osobowych uniemożliwia skuteczne dokonanie Rejestracji oraz zawarcie umowy o udział w Konferencji i jej wykonanie. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od przetwarzania danych wyłącznie na cele obsługi udziału Uczestnika w Konferencji.

5.    Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Organizatora informacji o przetwarzaniu swoich danych, dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. ,żądania kopii przetwarzanych danych, zgłoszenia sprzeciwu, żądania ograniczenia przetwarzania  lub ich usunięcia. Uczestnik może kontaktować się w tym zakresie z Usługodawca pod adresem twojedane@business.link lub adresem korespondencyjnym al. Ks. Poniatowskiego 1 , 03-901 Warszawa Klatka K4, poziom 1.

6.    Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7    . Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji świadczeń związanych z organizacją Konferencji i ich rozliczeniem ,

rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres konieczny do spełnienia wymogów wynikających ze szczególnych przepisów prawa oraz przez okres konieczny do dochodzenia  ewentualnych roszczeń. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Organizatora dane są przechowywane na czas ich realizacji a wypadku przetwarzania na podstawie zgody Uczestnika –dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

8.    Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed utworzeniem tego urzędu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.

9.    Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Organizator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych  Uczestnika znajdują się w Polityce Prywatności Organizatora Konferencji dostępnej pod adresem prywatności pod adresem www:…………………………….

10    Z Inspektorem Danych Osobowych Fundacji możesz się  skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: abi@business.link

VII Obowiązki uczestników

7.1 Uczestnik i Zamawiający zobowiązani są zapoznać z Regulaminem.

7.2 W przypadku wykorzystywania podczas Rejestracji oraz w celu dokonania jakichkolwiek innych czynności opisanych w Regulaminie komputerów publicznych, takich jak komputery w kawiarenkach internetowych, uczelniach, biurach lub bibliotekach, Zamawiający i Uczestnik powinien wylogować się po każdej sesji, w celu uniemożliwienia innym osobom dostępu do jego prywatnych informacji i danych osobowych, a w szczególności uniemożliwienia dokonywania zmian w Formularzu zgłoszeniowym. Wysyłanie formularza zgłoszeniowego powinno się odbywać z zachowaniem protokołu SSL

7.3 Konferencja będzie fotografowana i filmowana. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem przez Uczestnika lub zobowiązaniem się przez Zamawiającego do pozyskania od Uczestnika na rzecz Organizatora  nieodpłatnej  zgody na utrwalenie i wykorzystanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika utrwalonego w trakcie Konferencji przez Organizatora lub osoby działające na zlecenie i za zgodą Organizatora. Zgoda powyższa obejmuje w szczególności utrwalenie wizerunku Uczestnika na dowolnym nośniku, w dowolnej formie, w tym w postaci zdjęć i materiałow wideo i wykorzystanie utrwalonego wizerunku w celach komercyjnych, handlowych, marketingowych, reklamowych i promocyjnych (w tym w mediach społecznościowych, artykułach prasowych i materiałach reklamowych Konferencji) związanych pośrednio lub bezpośrednio z działalnością Organizatora w Polsce i poza granicami Polski podejmowanych przez Organizatora lub osoby trzecie działające w porozumieniu z Organizatorem. Powyższa zgoda obejmuje także wykorzystanie wizerunku, imienia i nazwiska, stanowiska służbowego, głosu i wypowiedzi udzielonych dobrowolnie przez Uczestnika w trakcie Konferencji (np. w formie wywiadu przez kamerą). Jednocześnie Organizator zastrzega, że filmowanie, fotografowanie i nagrywanie Konferencji bez zgody Organizatora jest zabronione. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy utrwalenie i póżniejsze wykorzystanie wizerunku tak samowolnie utrwalonego przez podmiot trzeci  (a także imienia, nazwiska, wypowiedzi, głosu) nastąpiło bez jego zgody.


Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Uczestnika lub Zamawiającego będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez  Uczestnika lub Zamawiajacego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;  Uczestnik lub Zamawiający będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży; wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu międzyUczestnikiem lub Zamawiajacym a Organizatorem ; powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


VIII Postanowienia końcowe

8.1 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.

8.2 Polityka prywatności dostępna na stronie internetowej https://designways.io/.

8.3 Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.07.2018r.