Polityka prywatnści opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

I Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności przygotowana została przez Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, w ramach StartUp-u Designways prowadzonego przez Tomasza Bartłomieja Dokument ten jest wyrazem dbałości o prawa osób korzystających z serwisu i wyrazem przestrzegania przez nią zasad ochrony danych osobowych.

II Definicje

Administrator (Administrator Danych Osobowych) –Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, w ramach StartUp-u Krakowska Inicjatywa Designerska prowadzonego przez Tomasza Bartłomieja Osowskiego
Serwis – Serwis internetowy https://designways.io/ , którego właścicielem jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, w ramach StartUp-u Krakowska Inicjatywa Designerska prowadzonego przez Tomasza Bartłomieja Osowskiego.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016),
UoŚUE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).
Uczestnik Konferencji – osoba zarejestrowana w Serwisie – uczestnik konferencji lub konferencji i warsztatów, organizowanych przez Krakowską Inicjatywę Designerską zarejestrowaną w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości, ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa, NIP: 524-249-51-43.
Odbiorca Newslettera – osoba która zapisała się na Newsletter przygotowywany przez Administratora

III Zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych obowiązujące w serwisie https://designways.io/

1. Dane osobowe umieszczane w bazie Serwisu przez Uczestników Konferencji, a także Odbiorców Newslettera są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z RODO.
2. Zbiór danych osobowych Uczestników Konferencji i Odbiorców Newslettera przetwarzany przez Administratora został w odpowiedni sposób zabezpieczony.
3. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w Serwisie ograniczone jest wyłącznie do danych niezbędnych do obsługi Konferencji organizowanej przez Administratora.
4. Dane osobowe gromadzone przez Administratora służą realizacji zobowiązań wobec Uczestników Konferencji oraz Odbiorców Newslettera.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i odbywa się w trakcie rejestracji w Serwisie. Podanie określonych danych jest jednak niezbędne do pełnego korzystania przez użytkownika z usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu. Podmiotowi danych przysługuje prawo do żądania dostępu do danych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego stosownie do Polityki Prywatności.
6. W trakcie rejestracji zbierane są następujące dane osobowe Uczestnika Konferencji: Imię, Nazwisko, adres e-mail, a także na potrzeby wystawienia i doręczenia  dokumentów księgowych- nazwa firmy, adres , nr NIP/ PESEL, adres do korespondencji  
7. W trakcie rejestracji do Newslettera zbierany jest wyłącznie adres mailowy Odbiorcy Newslettera.
8. Dane Uczestników Konferencji oraz Odbiorców Newslettera nie są udostępniane, ani powierzane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora do przekazania ich uprawnionym podmiotom, jak również w sytuacji, gdy powierzenie to jest niezbędne do realizacji usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu lub organizacji Konferencji..
9. Adresy IP Uczestników Konferencji oraz Odbiorców Newslettera zapisywane są jedynie w logach serwera i wykorzystywane wyłącznie w celu diagnozowania problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz dla potrzeb zarządzania Serwisu. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Uczestników Konferencji oraz Odbiorców Newslettera.
10. Na podstawie uzyskanych danych osobowych mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności Serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację pojedynczych Uczestników Konferencji czy Odbiorców Newslettera.
11. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:
     a) w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę,

     b) w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy

     c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu,

     d) w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

III Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

1. Serwis nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku rejestrujących się Uczestników Konferencji czy Odbiorców Newslettera. Osoba rejestrująca powinna posiadać pełna zdolność do czynności prawnych.
2. Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną rejestrację w Serwisie osób niepełnoletnich, ani za podejmowane przez nie działania. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa wyłącznie na opiekunach prawnych nieletniego.

IV Zabezpieczenia

1. Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył procedury związane z ochroną danych osobowych w Serwisie.
2. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa.
3. Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów stosowania odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych oraz  domaga się zapewnienia sobie prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.
4. W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną Administrator  Serwisu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL).
5. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora Serwisu należytej staranności. Niezbędne jest zatem, aby zarówno Uczestnik Konferencji jak i Odbiorca Newslettera również dbali o bezpieczeństwo urządzeń za pośrednictwem których korzystają z zasobów Serwisu.

V Rezygnacja/poprawa danych

1. Każdemu kto udostępnił Administratorowi swoje dane osobowe  w tym zarówno Uczestnikowi Konferencji jak i Odbiorcy Newslettera przysługuje prawo do informacji o przetwarzaniu swoich danych, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, sprostowania, żądania kopii przetwarzanych danych, zgłoszenia sprzeciwu, żądania ograniczenia przetwarzania  lub ich usunięcia. z bazy danych Administratora.
2. Usunięcie danych Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z usunięciem konta w Serwisie. Usunięcia konta Uczestnika Konferencji, a co za tym idzie związanych z nim danych osobowych można dokonać poprzez wysłanie takiego żądania na adres mailowy hello@designways.io , oraz abi@business.link W celu uniknięcia ewentualnych nadużyć żądanie takie musi być wysłane adresu e-mail z którego dokonano rejestracji.
3. Odbiorca Newslettera może przekazać życzenie usunięcia adresu mailowego z bazy Administratora poprzez skorzystanie z linku znajdującego się w każdym newsletterze.

4. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO) lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI Zmiany Polityki Prywatności

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Uczestników Konferencji i Odbiorców Newslettera.

VII Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań uwag lub wątpliwości dotyczących niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych, uprasza się o kontakt pod adresem mailowym hello@designways.io , abi@business.link bądź adresem korespondencyjnym: Świętokrzyska 14/L2/5 30-015 Kraków