Regulamin konferencji
"DesignWays Conf"

§ 1 [definicje]

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konferencji, w tym zasady rejestracji Uczestników, zawierania Umów oraz uiszczania Ceny.
 2. Organizatorem Konferencji jest spółka DesignWays Conf spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-015) przy ul. Świętokrzyskiej nr 14/L2, lok. 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774156, posiadająca numer NIP: 6772442132, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 PLN; adres e-mail: hello@designways.io.
 3. Wskazane poniżej terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

Cena
Cena za uczestnictwo w Konferencji
Cennik
Wykaz Cen dostępny na Stronie Internetowej 
Formularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej, którego wypełnienie inicjuje proces Rejestracji
Formularz zgody
formularz wypełniany przez Uczestnika, w odniesieniu do którego proces Rejestracji zainicjowała inna osoba
Konferencja
wydarzenie pod nazwą „DesignWays Conf”, organizowane w dniach 20-21 września 2021 roku w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków w Krakowie
Konsument
Zgłaszający będący osobą fizyczną i zawierający Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, a także Zgłaszający będący osobą fizyczną i zawierający Umowę bezpośrednio związany z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Organizator
Podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu
Regulamin
niniejszy regulamin
Rejestracja
Zgłoszenie Uczestnika do udziału w Konferencji na zasadach wskazanych w Regulaminie
Strona Internetowa
Strona internetowa dostępna pod adresem: https://designways.io/
Uczestnik
Osoba fizyczna, w odniesieniu do której dokonano Rejestracji, biorąca lub mająca wziąć udział w Konferencji
Umowa
Umowa zawarta pomiędzy Organizatorem a Zgłaszającym, dotycząca udziału Uczestnika w Konferencji
Zgłaszający
Uczestnik albo inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji Uczestnika

§ 2 [Rejestracja Użytkownika]

 1. Rejestracja Uczestnika jest możliwa pod warunkiem posiadania przez Zgłaszającego:
  1. urządzenia z dostępem do Internetu,
  2. konta poczty elektronicznej,
  3. zainstalowanej na urządzeniu przeglądarki internetowej Microsoft Edge w wersji 40 lub wyższej, Google Chrome w wersji 58 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 50 lub wyższej, Opera w wersji 44 lub wyższej albo Safari w wersji 9 lub wyższej, z włączoną obsługą plików cookies.
 2. Rejestracja może być dokonana przez Zgłaszającego będącego Uczestnikiem lub Zgłaszającego, który dokonuje Rejestracji innej osoby jako Uczestnika.
 3. W przypadku dokonywania Rejestracji przez Zgłaszającego będącego Uczestnikiem, Rejestracja wymaga dokonania przez Zgłaszającego następujących czynności:
  1. wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego,
  2. zaakceptowania postanowień Regulaminu, przy czym oświadczenie o akceptacji Regulaminu składane jest drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji pod Formularzem Zgłoszeniowym,
  3. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia w zakresie informacji na temat pełnego zaszczepienia (również planowanego) przez Uczestnika – do dnia rozpoczęcia Konferencji – szczepionką ochronną przeciwko COVID-19 wraz z podaniem przez Uczestnika takiej informacji albo pominięcia przez Uczestnika tej części Rejestracji; pominięcie tej części Rejestracji będzie równoznaczne z niewyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia w zakresie informacji, o której mowa wyżej i skutkować będzie (na potrzeby określenia dopuszczalnej liczby Uczestników) założeniem, że Uczestnik – przed rozpoczęciem Konferencji – nie przeszedł i nie planuje przejść pełnego szczepienia szczepionką ochronną przeciwko COVID-19,
  4. uiszczenia Ceny ustalonej w oparciu o Cennik.
 4. W przypadku dokonywania Rejestracji przez Zgłaszającego który dokonuje Rejestracji innej osoby jako Uczestnika, Rejestracja wymaga dokonania przez Zgłaszającego następujących czynności:  
  1. wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego, w tym podania adresu e-mail osoby mającej być Uczestnikiem,
  2. zaakceptowania postanowień Regulaminu, przy czym oświadczenie o akceptacji Regulaminu składane jest drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji pod Formularzem Zgłoszeniowym,
  3. uiszczenia Ceny ustalonej w oparciu o Cennik.
 5. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ustępie poprzedzającym, osoba mająca być Uczestnikiem wypełnia Formularz Zgody przesłany na jej adres e-mail, wskazany uprzednio przez Zgłaszającego. 
 6. W celu skutecznego dokonania Rejestracji czynności, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4, powinny być podjęte najpóźniej na trzy dni robocze przed planowaną datą odbycia się Konferencji.
 7. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego wymaga podania przez Zgłaszającego będącego Uczestnikiem następujących danych:
  1. imienia i nazwiska Uczestnika,
  2. adresu e-mail Uczestnika.
 8. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego wymaga podania przez Zgłaszającego, który dokonuje Rejestracji innej osoby jako Uczestnika, następujących danych:
  1. imienia i nazwiska Zgłaszającego, a jeśli Zgłaszający nie jest osobą fizyczną – nazwy podmiotu i adresu siedziby,
  2. ilości Uczestników, na rzecz których Zgłaszający zamierza dokonać Rejestracji
 9. W terminie 5 dni od wypełnienia przez Zgłaszającego Formularza Zgłoszeniowego, jest on zobowiązany do uiszczenia Ceny w wysokości ustalonej na podstawie Cennika. Nieuiszczenie Ceny w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, prowadzi do zakończenia procesu Rejestracji i konieczności ponownego wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego.
 10. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą uznania rachunku bankowego Organizatora środkami pieniężnymi stanowiącymi Cenę.
 11. Jeżeli Zgłaszający dokonuje Rejestracji innej osoby jako Uczestnika, wówczas jest zobowiązany do poinformowania Uczestnika o zawarciu Umowy, w tym o uprawnieniach i obowiązkach wynikających z Umowy oraz o treści Regulaminu i załączników do Regulaminu.  
 12. W terminie 14 dni od uiszczenia przez Zgłaszającego Ceny, jednak nie później niż do rozpoczęcia Konferencji, Uczestnik jest zobowiązany wypełnić otrzymany przez niego Formularz Zgody. Niedostarczenie Formularza Zgody w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uprawnia Organizatora do odstąpienia od Umowy w tej części, w której dotyczy ona Uczestnika, którego Formularz Zgody nie został dostarczony. Organizator wykonuje swoje prawo poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie 7 dni od dnia poinformowania Zgłaszającego o negatywnej weryfikacji Formularza Zgłoszeniowego lub Formularza Zgody. Oświadczenie wysyłane jest na adres e-mail Zgłaszającego podany w Formularzu Zgłoszeniowym. Organizator dokonuje zwrotu Ceny w terminie 90 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
 13. Formularz Zgody wypełniany jest przez Uczestnika, w odniesieniu do którego Rejestracji dokonała inna osoba będąca Zgłaszającym. Prawidłowe wypełnienie Formularza Zgody wymaga:
  1. podania imienia i nazwiska Uczestnika,
  2. podania adresu e-mail Uczestnika,
  3. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia w zakresie informacji na temat pełnego zaszczepienia (również planowanego) przez Uczestnika – przed rozpoczęciem Konferencji – szczepionką ochronną przeciwko COVID-19 wraz z podaniem przez Uczestnika takiej informacji albo pominięcia przez Uczestnika tej części Formularza Zgody; pominięcie tej części Formularza Zgody będzie równoznaczne z niewyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia w zakresie informacji, o której mowa wyżej i skutkować będzie (na potrzeby określenia dopuszczalnej liczby Uczestników) założeniem, że Uczestnik – przed rozpoczęciem Konferencji – nie przeszedł i nie planuje przejść pełnego szczepienia szczepionką ochronną przeciwko COVID-19.
 14. Zgłaszający jest zobowiązany do zapewnienia, by dane Uczestnika wskazane w Formularzu Zgłoszeniowym lub Formularzu Zgody były prawidłowe i zgodne z rzeczywistością. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z doręczenia Organizatorowi Formularza Zgłoszeniowego lub Formularza Zgody wypełnionego przy użyciu nieprawidłowych lub niezgodnych z rzeczywistością danych Uczestnika, w tym w szczególności za niedopuszczenie do udziału w Konferencji Uczestnika, którego dane osobowe nie pokrywają się z danymi wskazanymi w Formularzu Zgłoszeniowym lub Formularzu Zgody.
 15. W przypadku, gdy po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego i przesłania wypełnionego przez Uczestnika Formularza Zgody zmianie ulegną dane Uczestnika, jak również w sytuacji, gdy w Konferencji ma wziąć udział nowy Uczestnik w miejsce poprzednio zgłoszonego, Zgłaszający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Organizatora, podając adres e-mail nowego Uczestnika. Otrzymanie przez Organizatora stosownej informacji oraz wypełnionego przez nowego Uczestnika Formularza Zgody (lub Formularza Zgody wypełnionego przy użyciu aktualnych danych obecnego Uczestnika) powinno nastąpić najpóźniej na 14 dni przed planowaną datą Konferencji.
 16. W sytuacji, gdy zgłoszenie nowego Uczestnika w miejsce poprzednio zgłoszonego prowadziło będzie do zwiększenia grona Uczestników, którzy zdecydowali się nie informować Organizatora o pełnym zaszczepieniu (również planowanym) szczepionką ochronną przeciwko COVID-19, zgłoszenie takie weryfikowane jest negatywnie, a zastosowanie znajdują postanowienia ust. 20-21 niniejszego paragrafu.
 17. Zgłaszający wyrażający chęć otrzymania faktury jest zobowiązany do podania dodatkowo następujących danych:
  1. imienia i nazwiska lub firmy Zgłaszającego,
  2. adresu zamieszkania lub siedziby Zgłaszającego,
  3. numeru NIP – jeśli Zgłaszający go posiada,
  4. imienia i nazwiska oraz adresu e-mail Zgłaszającego, na który ma zostać wysłana faktura.
 18. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury wyłącznie w formie elektronicznej.
 19. W przypadku dokonywania Rejestracji przez Zgłaszającego będącego Uczestnikiem, po otrzymaniu przez Organizatora wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego i uiszczenia Ceny przez Zgłaszającego, Organizator weryfikuje Formularz Zgłoszeniowy pod kątem prawidłowości jego wypełnienia oraz potwierdza dostępność wolnych miejsc na Konferencji. 
 20. W przypadku dokonywania Rejestracji przez Zgłaszającego, dokonującego Rejestracji innej osoby jako Uczestnika, Organizator dokonuje weryfikacji po otrzymaniu od Zgłaszającego wypełnionego przez Uczestnika Formularza Zgody
 21. W przypadku negatywnej weryfikacji Formularza Zgłoszeniowego lub Formularza Zgody, w szczególności w przypadku braku wolnych miejsc na Konferencji Organizator informuje o tym Zgłaszającego poprzez wysłanie stosownej informacji w tym przedmiocie na adres e-mail Zgłaszającego wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym.
 22. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Organizatorowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej ze Zgłaszającym. Organizator wykonuje swoje prawo poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie 6 dni od dnia poinformowania Zgłaszającego o negatywnej weryfikacji Formularza Zgłoszeniowego lub Formularza Zgody. Oświadczenie wysyłane jest na adres e-mail Zgłaszającego podany w Formularzu Zgłoszeniowym. Organizator dokonuje zwrotu Ceny w terminie 90 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

§ 3 [Cena]

 1. Cennik zawiera Ceny w kwocie brutto, określone w walucie polskiej. Ilość biletów dostępnych w danej Cenie jest ograniczona i prezentowana na Stronie Internetowej.
 2. Cennik określa wysokość Cen za udział w Konferencji jednego Uczestnika.
 3. Cena za uczestnictwo w Konferencji ustalana jest na podstawie Cennika i uzależniona od planowanej długości udziału Uczestnika w Konferencji, formy uczestnictwa w Konferencji, a także daty, w jakiej wypełniono Formularz Zgłoszeniowy, a z którego wypełnieniem wiąże się obowiązek zapłaty Ceny.
 4. Cena nie obejmuje kosztów, do których pokrycia zobowiązany jest Zgłaszający, tym: kosztów dojazdu Uczestnika na Konferencję, zakwaterowania Uczestnika ani innych kosztów poniesionych przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konferencji.
 5. Cena uiszczona przez Zgłaszającego tytułem uczestnictwa stacjonarnego (offline) zawiera w sobie Cenę tytułem uczestnictwa w formie zdalnej (online). W takiej sytuacji Uczestnik jest uprawniony do wyboru preferowanej przez siebie formy uczestnictwa w Konferencji.
 6. Cena uiszczona przez Zgłaszającego tytułem uczestnictwa w formie zdalnej (online) nie zawiera w sobie Ceny tytułem uczestnictwa stacjonarnego (offline).
 7. Zgłaszający uiszcza Cenę wyłącznie za pośrednictwem płatności elektronicznych:
  1. poprzez integrator płatności: http://www.dotpay.pl/,
  2. poprzez integrator płatności: https://tpay.com/,
  3. poprzez przelew bankowy zrealizowany na numer rachunku bankowego: 86 1140 2004 0000 3602 7857 5828 należący do Organizatora, w którego tytule podany zostanie numer zamówienia.
 8. Zgłaszającemu nie przysługuje roszczenie o zwrot Ceny – zarówno w całości lub w części – w przypadku:
  1. rezygnacji przez Uczestnika z udziału Konferencji w całości lub w części,
  2. braku możliwości Uczestnika wzięcia udziału w Konferencji, jeżeli wynika on z przyczyn, za które odpowiedzialności Organizator nie ponosi,
  3. niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Konferencji z uwagi na niezgodność danych Uczestnika z danymi wskazanymi w Formularzu Zgłoszeniowym,
  4. niedopuszczenia do udziału w Konferencji Uczestnika, który mimo poinformowania o pełnym zaszczepieniu (również planowanym) pełną dawką szczepionki ochronnej przeciwko COVID-19, nie dysponuje jakimkolwiek dokumentem, który pozwalałby na pozytywną weryfikację przez Organizatora takiej okoliczności, o czym mowa w § 6 ust. 7,
  5. wyproszenia Uczestnika z Konferencji wynikającego z niewłaściwego zachowania Uczestnika, o czym mowa w § 4 ust. 4.

§ 4 [obowiązki Uczestnika podczas Konferencji]

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają charakter porządkowy, a ich celem jest utrzymanie właściwego poziomu ochrony życia lub zdrowia Uczestników oraz osób zaangażowanych w organizację Konferencji.
 2. Podczas Konferencji Uczestnik jest w szczególności zobowiązany do:
  1. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
  2. przestrzegania zakazu spożywania, a także wnoszenia alkoholu, środków odurzających i innych podobnych substancji na miejsce odbywania się Konferencji,
  3. przestrzegania przepisów wyznaczających miejsca, w których dozwolone jest palenie tytoniu; postanowienie to dotyczy również papierosów elektronicznych,
  4. informowania Organizatora o sytuacjach mogących stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia osób obecnych na Konferencji,
  5. niezakłócania przebiegu Konferencji i nieutrudniania pozostałym Uczestnikom udziału w Konferencji,
  6. nieutrwalania w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek środkami zapisu treści Konferencji, chyba że Uczestnik otrzymał w tym przedmiocie wyraźną zgodę Organizatora,
  7. stosowania się do poleceń porządkowych personelu Organizatora oraz służb porządkowych.
 3. Uczestnik, który pomimo uprzedniego wezwania przez Organizatora lub osobę do tego uprawnioną, nadal narusza zasady, o których mowa w ustępie poprzedzającym, w szczególności zakłóca przebieg Konferencji, uniemożliwia lub utrudnia udział w Konferencji innym Uczestnikom, lub podejmuje zachowania zagrażające życiu, zdrowiu albo mieniu, może zostać wyproszony przez Organizatora z miejsca odbywania się Konferencji. W ramach potrzeby Organizator zawiadamia odpowiednie służby o zachowaniu Uczestnika.
 4. W przypadku wyproszenia Uczestnika z Konferencji wynikającego z niewłaściwego zachowania Uczestnika, Cena nie będzie Zgłaszającemu zwracana.

§ 5 [zmiany w planie Konferencji]

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji z dowolnej przyczyny, nie później niż do 6 września 2021 roku. W takim przypadku Organizator:
  1. niezwłocznie poinformuje o tym Zgłaszających oraz Uczestników – jeżeli Uczestnikiem ma być osoba inna niż Zgłaszający,
  2. dokona zwrotu pełnej kwoty uiszczonej tytułem Ceny na rachunek bankowy, z którego Cena została uiszczona.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji z powodu zaistnienia okoliczności stanowiących siłę wyższą, bez względu na termin, w którym takie odwołanie miałoby nastąpić. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i/lub zapobieżenia w chwili zawarcia Umowy, takie jak np. klęski żywiołowe, akty terrorystyczne, orzeczenia władz państwowych lub samorządowych, wojny, strajki generalne lub lokalne, awarie i katastrofy techniczne. Za siłę wyższą uznaje się również przypadek, w którym rozsądna analiza sytuacji prowadzi do oceny, że przeprowadzenie Konferencji może zagrażać życiu lub zdrowiu Uczestników (np. z powodu zagrożenia wirusem).
 3. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym Organizator:
  1. niezwłocznie poinformuje Zgłaszających oraz Uczestników – jeżeli Uczestnikiem ma być osoba inna niż Zgłaszający – o wystąpieniu okoliczności stanowiących siłę wyższą,
  2. zaproponuje Zgłaszającemu udzielenie wejściówki na kolejną najbliższą edycję konferencji organizowanej przez Organizatora; w sytuacji, gdy Zgłaszający z jakichkolwiek powodów nie zdecyduje się przyjąć takiej propozycji Organizatora, wówczas Organizator dokona zwrotu pełnej kwoty uiszczonej tytułem Ceny na rachunek bankowy, z którego Cena została uiszczona.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania nieznacznych zmian w planie Konferencji, w szczególności w zakresie organizacyjnym i merytorycznym. Dokonanie nieznacznych zmian nie uprawnia Zgłaszającego do odstąpienia od Umowy. Za nieznaczne zmiany uważa się w szczególności:
  1. zmianę miejsca Konferencji, o ile miejsce to będzie znajdować się w Krakowie,
  2. zmianę godziny rozpoczęcia Konferencji, jeżeli różnica między godziną zakładaną a rzeczywistą wynosi maksymalnie 2 godziny,  
  3. zmianę prelegentów mających wystąpić podczas Konferencji, jeżeli prelegent zastępujący posiada umiejętności, doświadczenie i kompetencje na poziomie porównywalnym do umiejętności, doświadczenia i kompetencji prelegenta zastępowanego, a temat wystąpienia jest ten sam lub zbliżony,
  4. zmianę kolejności wystąpień poszczególnych prelegentów,
  5. zmianę formy organizacji Konferencji z formy stacjonarnej (offline) na zdalną (online), o czym mowa w § 6 ust. 9.
 5. W przypadku odwołania Konferencji po terminie, o którym mowa w ust. 1 i z przyczyn innych niż wskazane w ust. 2 albo dokonania zmian w planie Konferencji w stopniu większym niż nieznaczny, Zgłaszającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy. Prawo to wykonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia na adres e-mail Organizatora: hello@designways.io w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Zgłaszającego informacji o odwołaniu Konferencji albo dokonaniu zmian w planie Konferencji.
 6. W przypadku skutecznego złożenia oświadczenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym Organizator niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zgłaszającego o odstąpieniu od Umowy, zwraca Zgłaszającemu uiszczoną przez niego Cenę.
 7. W przypadku odwołania Konferencji lub zmiany planu Konferencji, uprawniających Zgłaszającego do odstąpienia od Umowy, a także w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w każdym innym przypadku niewykonania Umowy przez Organizatora Organizator będzie zobowiązany wyłącznie do zwrotu Ceny uiszczonej przez Zgłaszającego. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu innych kosztów poniesionych przez Zgłaszającego w związku z dokonaniem Rejestracji, jak np. kosztów noclegu lub zakupu biletów komunikacyjnych.
 8. O odwołaniu lub zmianie planu Konferencji Organizator poinformuje Zgłaszającego oraz Uczestników – jeżeli Uczestnikiem ma być osoba inna niż Zgłaszający – za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w Formularzu Zgłoszeniowym oraz Formularzu Zgody. Niezależnie od powyższego, o odwołaniu lub zmianie planu Konferencji Organizator poinformuje na Stronie Internetowej.

§ 6 [postanowienia szczególne spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego wirusem wywołującym chorobę COVID-19]

 1. Organizator oświadcza, że w związku ze szczególnymi okolicznościami wywołanymi wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz mając na uwadze utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podczas Konferencji, Konferencja organizowana będzie z zachowaniem poniższych postanowień.
 2. W Konferencji udział mogą wziąć wyłącznie Uczestnicy, którzy:
  1. nie wykazują objaw zarażenia wirusem SARS-Cov-2;
  2. nie przebywają na kwarantannie lub na izolacji domowej;
  3. według swojej najlepszej wiedzy nie mieli, w ciągu 14 dni poprzedzających Konferencję, bezpośredniego kontaktu z osobą zarażoną wirusem SARS-Cov-2, osobą przebywającą na kwarantannie lub osobą przebywającą na izolacji domowej.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz do zachowywania – w ramach możliwości – 1,5-metrowej odległości od pozostałych Uczestników.
 4. Postanowień, o których mowa w ust. 2 i 3 nie stosuje się w przypadku, gdy Konferencja zorganizowana zostanie w formie zdalnej (online).
 5. Organizator przestrzega limitu Uczestników Konferencji i zobowiązuje się, że w pomieszczeniu, w którym organizowana będzie Konferencja, jednocześnie przebywać będzie nie więcej niż jedna osoba na 10 m2 powierzchni pomieszczenia. Limitu tego nie stosuje się w odniesieniu do osób, które do dnia rozpoczęcia Konferencji zostały zaszczepione pełną dawką szczepionki ochronnej przeciwko COVID-19. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Organizator informuje, iż maksymalna liczba Uczestników Konferencji wynosi 60, przy czym przekroczenie tej liczby dopuszczalne jest w odniesieniu do Uczestników, którzy do dnia rozpoczęcia Konferencji zostali w pełni zaszczepieni szczepionką ochronną przeciwko COVID-19.
 6. W związku z koniecznością zachowania limitu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Organizator na bieżąco monitoruje przewidywaną liczbę Uczestników, którzy nie poinformowali Organizatora o pełnym zaszczepieniu (również planowanym) szczepionką ochronną przeciwko COVID-19. Po wyczerpaniu się limitu, Organizator ma możliwość zawieszenia możliwości wypełniania Formularza Zgłoszeniowego w odniesieniu do Uczestników, którzy nie poinformowali Organizatora o pełnym zaszczepieniu (również planowanym) szczepionką ochronną przeciwko COVID-19.
 7. Okoliczność pełnego zaszczepienia Uczestnika szczepionką ochronną przeciwko COVID-19 weryfikowana jest przez Organizatora w wyznaczonym miejscu, przed dopuszczeniem Uczestnika do udziału w Konferencji. Pełne zaszczepienie Uczestnika szczepionką ochronną przeciwko COVID-19 potwierdza się poprzez okazanie Organizatorowi zaświadczenia o szczepieniu ochronnym przeciwko COVID-19 lub innego równoważnego, wiarygodnego i uznanego dokumentu, z którego bezpośrednio wynikać będzie okoliczność pełnego zaszczepienia Uczestnika szczepionką ochronną przeciwko COVID-19.
 8. Organizator zastrzega możliwość niewpuszczenia na miejsce organizacji Konferencji Uczestnika, który mimo poinformowania o pełnym zaszczepieniu (również planowanym) szczepionką ochronną przeciwko COVID-19, nie dysponuje jakimkolwiek dokumentem, który pozwalałby na pozytywną weryfikację przez Organizatora takiej okoliczności. W takiej sytuacji Cena nie będzie zwracana Uczestnikowi.
 9. Organizator oświadcza, że planowana forma organizacji Konferencji uzależniona jest od bieżącej sytuacji epidemicznej. W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej, skutkującej wprowadzeniem obostrzeń uniemożliwiających lub znacznie utrudniających organizację Konferencji w kształcie zakładanym przez Organizatora, w tym w szczególności skutkujące koniecznością zmniejszenia zakładanej maksymalnej liczby Uczestników biorących udział w Konferencji, Organizator podejmuje działania mające na celu organizację Konferencji w możliwie najbardziej zbliżonym kształcie. W tym celu Organizator jest w szczególności uprawniony do:
  1. zmiany formy organizacji Konferencji z formy stacjonarnej (offline) na formę zdalną (online), przy użyciu środków porozumiewania się na odległość – w odniesieniu do wszystkich Uczestników,
  2. zmiany formy organizacji Konferencji z formy stacjonarnej (offline) na formę zdalną (online), przy użyciu środków porozumiewania się na odległość – w odniesieniu do części Uczestników, przy czym kryterium decydującym o tym, w odniesieniu do których Uczestników nastąpi zmiana formy odbycia się Konferencji, jest kolejność zawierania Umów z poszczególnymi Zgłaszającymi,
  3. zmiany miejsca odbycia się Konferencji, w tym:
   1. przeniesienia całości Konferencji do innego pomieszczenia znajdującego się na terenie Krakowa lub
   2. przeniesienia części Konferencji do innego pomieszczenia znajdującego się na terenie Krakowa (w tym także do pomieszczenia w postaci namiotu konferencyjnego) w ten sposób, że równocześnie odbywać będą się dwa wydarzenia o takim samym programie, różniące się kolejnością występowania prelegentów;
  4. wstrzymania przyjmowania zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego.
 10. Organizator niezwłocznie informuje Uczestników o podejmowanych działaniach i ich skutkach dla Uczestników.
 11. W przypadku konieczności zorganizowania Konferencji wyłącznie w formie zdalnej (online), Uczestnikowi, który uiścił Cenę przewidzianą dla Konferencji w formie stacjonarnej (offline) Organizator zwróci kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy Ceną przewidzianą dla Konferencji w formie stacjonarnej (offline) i zdalnej (online).
 12. O zmianie formy organizacji Konferencji, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Organizator poinformuje Zgłaszającego oraz Uczestnika – jeżeli Uczestnikiem ma być osoba inna niż Zgłaszający – za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w Formularzu Zgłoszeniowym oraz Formularzu Zgody. Niezależnie od powyższego, o zmianie formy organizacji Konferencji Organizator poinformuje na Stronie Internetowej.
 13. W przypadku konieczności zorganizowania Konferencji w formie zdalnej (online) Organizator będzie prowadził za pośrednictwem wiadomości e-mail bieżącą komunikację ze Zgłaszającym oraz Uczestnikiem – jeżeli Uczestnikiem ma być osoba inna niż Zgłaszający, w tym dostarczał wszelkich informacji koniecznych do zapewnienia prawidłowego udziału Uczestnika w Konferencji.
 14. Na wypadek organizacji Konferencji w formie zdalnej (online) Organizator oświadcza, że do prawidłowego udziału w Konferencji niezbędne jest spełnienie przez Uczestnika następujących wymagań technicznych:
  1. urządzenia z dostępem do Internetu,
  2. w niektórych przypadkach – zastosowanie oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych formatach graficznych, dźwiękowych, multimedialnych, tekstowych lub wideo.

§ 7 [odstąpienie od Umowy przez Konsumenta]

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa albo na odległość. Prawo to wykonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia na adres e-mail Organizatora: hello@designways.io w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy, przy czym dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.
 2. Jeżeli z uwagi na datę zawarcia Umowy, termin na złożenie odstąpienia od Umowy upływa po dniu rozpoczęcia Konferencji, Konsument jest zobowiązany wyrazić zgodę na spełnienie przez Organizatora świadczenia przed terminem odstąpienia od Umowy. Po spełnieniu świadczenia przez Organizatora Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na spełnienie przez Organizatora świadczenia przed terminem odstąpienia od Umowy składane jest przez Konsumenta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji pod Formularzem Zgłoszeniowym.
 4. Organizator przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Potwierdzenie przesyłane jest niezwłocznie na adres e-mail Konsumenta podany w Formularzu Zgłoszeniowym.
 5. W przypadku skutecznego złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Organizator niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwraca Konsumentowi uiszczoną przez niego Cenę.
 6. Organizator dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Zgłaszający zawarł Umowę nie na swoją rzecz, a na rzecz innego Uczestnika, wówczas jest zobowiązany do poinformowania tego Uczestnika o złożeniu przez siebie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

§ 8 [odpowiedzialność Organizatora]

 1. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu szkód wyrządzonych Zgłaszającemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy ograniczona jest do szkód rzeczywiście poniesionych, a łączne odszkodowanie z tytułu szkód poniesionych przez Zgłaszającego nie może przekroczyć równowartości Ceny.
 2. Strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność Organizatora z tytułu utraconych korzyści.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w przypadkach, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie było wynikiem okoliczności dotyczących podmiotów trzecich.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz z tytułu wyrządzenia szkody osobom trzecim w związku z udziałem Uczestników w Konferencji ani w związku z wykorzystaniem przez Uczestników i osoby trzecie danych zebranych podczas udziału w Konferencji.

§ 9 [reklamacja]

 1. W terminie 14 dni od zakończenia Konferencji Zgłaszający może złożyć reklamacje w formie:
  1. pisemnej na adres: DesignWays sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 14/L/5, 30-015 Kraków,
  2. drogą elektroniczną na adres: hello@designways.io.
 2. Organizator zaleca Zgłaszającemu wskazanie w reklamacji precyzyjnych informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym: imienia i nazwiska Zgłaszającego, adresu do korespondencji, adresu e-mail i numeru telefonu Zgłaszającego, przedmiotu reklamacji, daty Konferencji, wskazania okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację. Wskazanie powyższych danych przyspieszy proces rozpatrywania reklamacji. Wskazanie jest jedynie zaleceniem i nie ma wpływu na skuteczność złożenia reklamacji.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni do jej otrzymania. W przypadku braku ustosunkowania się Organizatora do złożonej reklamacji we wskazanym terminie uważa się, że Organizator uznał reklamację za uzasadnioną.

§ 10 [ochrona wizerunku]

 1. Organizator informuje, że przebieg Konferencji może zostać utrwalony w formie wizualnej, audiowizualnej lub fotograficznej. W ramach materiałów może zostać utrwalony wizerunek Uczestników.
 2. Udział w Konferencji jest równoznaczny z wyrażeniem nieodpłatnej zgody na rozpowszechnienie i korzystanie przez Organizatora z wizerunku Uczestnika. Zgoda ta obejmuje wykorzystanie imienia i nazwiska, stanowiska służbowego i głosu Uczestnika, a także rozpowszechnianie wypowiedzi udzielonych dobrowolnie przez Uczestnika w trakcie Konferencji.
 3. Wizerunek może być rozpowszechniany w każdej formie i każdy sposób. W szczególności wizerunek może być rozpowszechniany w celach marketingowych lub reklamowych, w tym przez publikację fotografii lub nagrania zawierających wizerunek we wszelkich materiałach związanych z działalnością Organizatora.  
 4. Wizerunek może być rozpowszechniany wyłącznie w celach informacyjnych, sprawozdawczych i dokumentacyjnych.
 5. Zgoda obejmuje możliwość udostępniania wizerunku w Internecie bez żadnych ograniczeń. Zgoda zostaje udzielona na czas nieograniczony i nie może zostać odwołana.
 6. Zgoda obejmuje zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskimi i prawach pokrewnych.
 7. Podstawą przetwarzania przez Organizatora wizerunku Uczestnika jest uzasadniony interes Organizatora, o którym mowa w art. 6. ust. 1 lit. f RODO.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy utrwalanie i wykorzystanie wizerunku zostało dokonane przez podmiot trzeci.

§ 11 [dane osobowe]

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka DesignWays Conf spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-015) przy ul. Świętokrzyskiej nr 14/L2, lok. 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774156, posiadająca numer NIP: 6772442132, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 PLN; adres e-mail: hello@designways.io.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Zgłaszających i Uczestników (jeśli Uczestnikiem ma być osoba inna niż Zgłaszający) odbywa się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), a także zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. W ramach organizacji Konferencji przetwarzane są dane osobowe podane przez Zgłaszającego, takie jak imię i nazwisko i e-mail Zgłaszającego, ewentualnie imię i nazwisko i e-mail Uczestnika, jeżeli Uczestnikiem ma być osoba inna niż Zgłaszający. Ponadto w przypadku, gdy Zgłaszający wyraża chęć otrzymania faktury, przetwarzane będą dodatkowe dane osobowe potrzebne do jej wystawienia, takie jak: firma Zgłaszającego, adres siedziby i numer NIP.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji Umowy.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Zgłaszającego następuje w celu:
  1. prawidłowej organizacji i rozliczenia Konferencji, co stanowi wykonanie Umowy zawartej z Organizatorem przez Zgłaszającego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. prowadzenia relacji z Konferencji i informowania o przebiegu Konferencji w mediach, w tym mediach społecznościowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. prowadzenia przez Organizatora marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. prawidłowego stosowania przepisów w zakresie dopuszczalnej liczby Uczestników biorących udział w Konferencji w postaci pozyskiwania informacji na temat przyjęcia przez Uczestnika pełnej dawki szczepienia przeciwko COVID-19, na co osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. Dane osobowe przetwarzane w celu:
  1. wykonania Umowy zawartej przez Zgłaszającego z Organizatorem – będą przechowywane przez Organizatora do czasu przedawnienia roszczeń z Umowy,
  2. prowadzenia relacji z Konferencji i informowania o przebiegu Konferencji w mediach, w tym mediach społecznościowych – będą przechowywane przez Organizatora do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Zgłaszającego lub do momentu cofnięcia przez Zgłaszającego zgody na otrzymywanie informacji handlowej,
  3. prowadzenia przez Organizatora marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług – będą przechowywane przez Organizatora do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Zgłaszającego lub do momentu cofnięcia przez Zgłaszającego zgody na otrzymywanie informacji handlowej,
  4. prawidłowego stosowania przepisów w zakresie dopuszczalnej liczby Uczestników biorących udział w Konferencji w postaci pozyskiwania informacji na temat przyjęcia przez Uczestnika pełnej dawki szczepienia przeciwko COVID-19 – będą przechowywane przez Organizatora przez okres niezbędny do wykazania, że Konferencja zorganizowana została z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo do otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przeniesienia danych osobowych;  
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej, osoba, której dane dotyczą, może skierować do Organizatora żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hello@designways.io lub pocztą tradycyjną na adres DesignWays sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 14/L/5, 30-015 Kraków .
 9. Organizator zapewnia ochronę̨ danych osobowych, które przetwarza. W szczególności Organizator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostepnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę̨ nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 10. W ramach działalności Strony Internetowej zbierane mogą być ponadto informacje o czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie do Strony Internetowej oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta użytkownik końcowy. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Stroną Internetową.
 11. W związku z organizacją Konferencji Zgłaszający zawiera z Organizatorem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i wiąże Zgłaszającego od chwili wypełnienia przez niego Formularza Zgłoszeniowego.‍

§ 12 [zmiana Regulaminu]

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu z powodów takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana danych podawanych w Formularzu Zgłoszeniowym, zmiany technologiczne lub inne zmiany.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Organizatora – który każdorazowo nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu na Stronie Internetowej.
 3. Każdy Zgłaszający zostanie powiadomiony o zmianach w Regulaminie. Zmiany Regulaminu wiążą Zgłaszającego, jeżeli nie wypowiedział on zawartych Umów w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o zmianach.
 4. W przypadku wypowiedzenia przez Zgłaszającego zawartych Umów w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o zmianach, Organizator zwraca Zgłaszającemu Cenę. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, gdy Umowa została już wykonana.

§ 13 [postanowienia końcowe]

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw związanych z Umową jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 9 lipca 2021 r
Pobierz załączniki →