Polityka Prywatności

I Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności przygotowana została przez DesignWays Conf Sp. z o.o. z siedzibą: 30-015 Kraków, ul. Świętokrzyska 14/L2/5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000774156, posiadającą NIP 6772442132. Dokument ten jest wyrazem dbałości o prawa osób korzystających z serwisu i wyrazem przestrzegania przez nią zasad ochrony danych osobowych.

II Definicje

Administrator - DesignWays Conf Sp. z o.o. z siedzibą: 30-015 Kraków, ul. Świętokrzyska 14/L2/5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000774156, posiadającą NIP 6772442132.

Serwis – Serwis internetowy https://designways.io/ , którego właścicielem jest DesignWays Conf Sp. z o.o. z siedzibą: 30-015 Kraków, ul. Świętokrzyska 14/L2/5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000774156, posiadającą NIP 6772442132.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016), UoŚUE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).

Odbiorca – uczestnik konferencji lub osoba, która zapisała się na Newsletter przygotowywany przez Administratora.

III Zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych obowiązujące w serwisie https://designways.io/

1. Dane osobowe umieszczane w bazie Serwisu przez Odbiorców są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z RODO.

2. Zbiór danych osobowych Odbiorców przetwarzany przez Administratora został w odpowiedni sposób zabezpieczony.

3. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w Serwisie ograniczone jest wyłącznie do danych niezbędnych do obsługi Serwisu i konferencji organizowanej przez Administratora.

4. Dane osobowe gromadzone przez Administratora służą realizacji zobowiązań wobec Odbiorców.

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i odbywa się w trakcie rejestracji w Serwisie. Podanie określonych danych jest jednak niezbędne do pełnego korzystania przez użytkownika z usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu. Podmiotowi danych przysługuje prawo do żądania dostępu do danych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego stosownie do Polityki Prywatności.

6. W trakcie rejestracji zbierane są następujące dane osobowe Odbiorcy : Imię, Nazwisko, adres e-mail, a także na potrzeby wystawienia i doręczenia  dokumentów księgowych- nazwa firmy, adres , nr NIP/ PESEL, adres do korespondencji.

7. W trakcie rejestracji do Newslettera zbierany jest wyłącznie adres mailowy Odbiorcy.

8. Dane Odbiorców nie są udostępniane, ani powierzane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora do przekazania ich uprawnionym podmiotom, jak również w sytuacji, gdy powierzenie to jest niezbędne do realizacji usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu lub organizacji konferencji.

9. Adresy IP Odbiorców zapisywane są jedynie w logach serwera i wykorzystywane wyłącznie w celu diagnozowania problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz dla potrzeb zarządzania Serwisu. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Odbiorców

10. Na podstawie uzyskanych danych osobowych mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności Serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację pojedynczych Odbiorców.

11. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:
   a) w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę,

   b) w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy

   c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu,

   d) w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

IV Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

1. Serwis nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku rejestrujących się Odbiorców . Osoba rejestrująca powinna posiadać pełna zdolność do czynności prawnych.

2. Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną rejestrację w Serwisie osób niepełnoletnich, ani za podejmowane przez nie działania. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa wyłącznie na opiekunach prawnych nieletniego.

V Zabezpieczenia

1. Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył procedury związane z ochroną danych osobowych w Serwisie.

2. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa.

3. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa.

4. W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną Administrator  Serwisu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL).5. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora Serwisu należytej staranności. Niezbędne jest zatem, aby Odbiorcy również dbali o bezpieczeństwo urządzeń, za pośrednictwem których korzystają z zasobów Serwisu.

VI Rezygnacja/poprawa danych

1. Każdemu kto udostępnił Administratorowi przysługuje prawo do informacji o przetwarzaniu swoich danych, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, sprostowania, żądania kopii przetwarzanych danych, zgłoszenia sprzeciwu, żądania ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia z bazy danych Administratora.

2. Każdemu kto udostępnił Administratorowi przysługuje prawo do informacji o przetwarzaniu swoich danych, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, sprostowania, żądania kopii przetwarzanych danych, zgłoszenia sprzeciwu, żądania ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia z bazy danych Administratora.

3. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO) lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII Zmiany Polityki Prywatności

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Odbiorców.

VIII Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań uwag lub wątpliwości dotyczących niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych, uprasza się o kontakt pod adresem mailowym hello@designways.io, bądź adresem korespondencyjnym: Świętokrzyska 14/L2/5 30-015 Kraków